Polročná finančná správa k 30.6.2013 ( formát .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( formát .pdf )

 

Súvaha k 30.6.2013 ( formát .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 30.6.2013 ( formát .pdf )

 

Poznámky ( formát .pdf )

 

Príloha č. 12 ( formát .pdf )

 

Inzerát ( formát .pdf )