Ročná správa o hospodárení k 31.12.2012 ( .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( .pdf )

 

Súvaha k 31.12.2012 ( .pdf )

 

Výkaz ziskov a strák k 31.12.2012 ( .pdf )

 

Poznámky ( .pdf )

 

Inzerát ( .pdf )

 

Správa audítora ( .pdf )

 

Príloha č. 12 ( .pdf )