Ročná správa o hospodárení k 31.12.2009 ( formát .pdf )

 

Podpisy zodpovedných osôb ( formát .pdf )

 

Súvaha k 31.12.2009 ( formát .pdf )

 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009 ( formát .pdf )

 

Poznámky + cash flow ( formát .pdf )

 

Inzerát ( formát .pdf )

 

Správa audítora ( formát .pdf )